NLP Pracitioner Flex
NLP Pracitioner Flex
With NLP you convince people, communicate better and develop levers to achieve your goals faster.

Met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leer je op een nieuwe manier naar de wereld om je heen kijken. Je krijgt beter zicht én grip op wat er bij jezelf en anderen gebeurt en maakt zo je eigen communicatie en leiderschap effectiever. In onze NLP opleidingen leggen we zeer veel nadruk op directe toepassingen van NLP technieken op die situaties waar je als deelnemer zelf mee te maken krijgt.

 
NLP Practitioner

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • cognitieve patronen en voorkeuren waar te nemen a.d.h.v. verbale en non-verbale signalen
 • percepties en mentale modellen te appreciëren en beïnvloeden
 • krachtige mentale en emotionele 'states' op te roepen, te sturen en te verankeren
 • effectiever doelstellingen te formuleren en te bereiken
 • beperkende overtuigingen te herkaderen
 • denkfouten te herkennen en om te buigen
 • interpersoonlijke grenzen op te bouwen en te handhaven
 • dilemma's op te lossen
 • diverse NLP technieken in te zetten als instrument voor coaching en verandering

 

 

 

Programma

  Module 1 : Bewustzijn van zelf en anderen

  • Ontdek met NLP hoe mensen denken.
  • Leer cognitieve patronen en voorkeuren kalibreren aan de hand van verbale en non-verbale signalen.
  • Leer technieken om op deze voorkeuren af te stemmen en rapport op te bouwen.
  • Verbeter de kwaliteit van je perceptie.
  • Ontdek bijzonder werkzame en vermogende uitgangspunten voor communicatie, besluitvorming, doelstellingen en interacties met andere mensen.
  • Integreer je vermogens om te denken, te voelen en te handelen.
  • Zorg voor alignering op alle logische niveaus: omgeving, gedrag, competenties, waarden, overtuigingen, identiteit en zingeving.

  Module 2 : Emotionele intelligentie 

  • Leer je inleven in diverse perceptuele posities.
  • Neem bewust mentale en emotionele afstand van moeilijke of traumatische ervaringen.
  • Ontdek de kracht van mentale, emotionele '' en leer hoe je die kan beïnvloeden.
  • Ontwikkel zelf krachtige mentale en emotionele '' voor , présence en charisma.
  • Bouw emotionele triggers in aan de hand van ankeren en andere conditioneringstechnieken.
  • Verbind en verdiep en integrereer die door middel van S.C.O.R.E. gespreks- en coachingtechieken.
  • Leer doelstellingen en gewenste uitkomsten goed te formuleren.
  • Stimuleer intrensieke motivatie en geef richting hieraan bij jezelf en anderen.
  • Roep gericht 'resource states' op om belemmeringen te overstijgen en gewenste uitkomsten te realiseren.

  Module 3 : Taal en denkstrategieën

  • Ontdek de (onbewuste) dieptestructuur in taal.
  • Leer cogntieve fouten te onderscheppen door middel van het neurolinguïstische Meta Model.
  • Kader en herkader beperkende uitspraken.
  • Leer te eerste stappen om succespatronen te modelleren.
  • Maak gebruik van succesvolle strategiën voor leren en veranderen zoals de Disney Strategie.

  Module 4 : Leiderschap, integriteit, conflicten en dilemma's

  • Cultiveer gezonde interpersoonlijke grenzen.
  • Cultiveer een authentieke, hoge integriteit.
  • Leer geweldloos communcieren.
  • Leer bij conflicten coachen en bemiddelen.
  • Ga effectiever om met eigen conflictsituaties.
  • Leer mensen die worstelen met dilemma's (interne conflicten) te coachen.
  • Coach a.d.h.v. tijdslijnen.

  Module 5 : Integratie en Certificatie

  • Integreer je nieuw verworven NLP inzichten en technieken en leer ze toepassen in velerlij situaties.
  • Je krijgt feedback over je eigen NLP skills.
  • Na een succesvolle demonstratie ontvang je jouw NLP Practitioner certificaat!

  Blended learning

  Vanaf het moment waarop je inschrijft krijg je toegang tot de volgende resources:

  • de syllabus in e-book formaat;
  • online training video's en demo's;
  • een online bibliotheek met uitgewerkte oefeningen en NLP procedures;
  • één individuele coaching-sessie, af te spreken met één van de trainers / coaches.

  Dankzij deze online resources kan je meteen van start gaan met jouw NLP Practitioner opleiding. Je leert op eigen tempo en wordt daarin ondersteund door onze NLP trainers. De 'live' trainingsessies zijn vooral gefocust op interactie en het leren inzetten van de NLP technieken in de praktijk.

   

   

   
  Planning

  Planning

  • Flex traject: de opleiding bestaat uit 16 sessies die flexibel worden ingepland als halve dagen, avonden en/of volle dagen. De planning gebeurt in onderling overleg met alle deelnemers.

   

   

   

  Neuro-Linguistic Programming (NLP) teaches you to look at the world around you in a new way. You will get a better view and grip of what is happening to yourself and others, thus making your own communication and leadership more effective. In our NLP trainings, we put a lot of emphasis on direct applications of NLP techniques to the situations you as a participant will encounter yourself.

  After this training you will be able to:

  • Perceive cognitive patterns and preferences through verbal and nonverbal cues
  • Appreciate and influence perceptions and mental models
  • Evoke, direct and anchor powerful mental and emotional states
  • Formulate and achieve objectives more effectively
  • Reframe limiting beliefs
  • Recognize and reverse thinking errors
  • Build and maintain interpersonal boundaries
  • Solve dilemmas
  • Apply various NLP techniques as tools for coaching and change

  Program

  The NLP Practitioner Flex course consists of 16 half-day sessions. These sessions are flexibly scheduled as half-days, evenings and/or full days. Scheduling is flexible, in mutual agreement between participants and trainers.

  Module 1: Awareness of yourself and others

  • Discover with NLP how people think.
  • Learn to calibrate cognitive patterns and preferences based on verbal and nonverbal cues.
  • Learn techniques to tune into these preferences and build rapport.
  • Improve the quality of your perceptions.
  • Discover particularly effective and empowering principles for communication, decision-making, goals, and interactions with other people.
  • Integrate your abilities to think, feel and act.
  • Ensure alignment at all logical levels: environment, behavior, competencies, values, beliefs, identity and meaning.

  Module 2: Emotional intelligence

  • Learn to empathize with various perceptual positions.
  • Consciously take mental and emotional distance from difficult or traumatic experiences.
  • Discover the power of mental, emotional '' and learn how to influence it.
  • Develop yourself powerful mental and emotional '' for, presence and charisma.
  • Build-in emotional triggers using anchoring and other conditioning techniques.
  • Connect and deepen and integrate them through S.C.O.R.E. conversation and coaching techniques.
  • Learn to properly articulate goals and desired outcomes.
  • Stimulate intrinsic motivation and give it direction in yourself and others.
  • Evoke resource states in order to overcome obstacles and realize desired outcomes.

  Module 3: Language and thinking strategies

  • Discover the (unconscious) depth structure in language
  • Learn to intercept cognitive errors using the neurolinguistic Meta Model.
  • Frame and reframe limiting statements.
  • Learn the first steps to modeling patterns of success.
  • Utilize successful strategies for learning and change such as the Disney Strategy.

  Module 4: Leadership, integrity, conflicts en dilemma's

  • Cultivate healthy interpersonal boundaries.
  • Cultivate authentic, high integrity.
  • Learn to communicate nonviolently.
  • Learn to coach and mediate in conflicts.
  • Deal more effectively with your own conflict situations.
  • Learn to coach people who struggle with dilemmas (internal conflicts).
  • Coach with the help of timelines.

  Module 5: Integration en Certification

  • Integrate your newly acquired NLP insights and techniques and learn to apply them in numerous situations.
  • You will receive feedback on your own NLP skills.
  • After a successful demonstration, you will receive your NLP Practitioner certificate!

  Blended learning

  From the time you register you will have access to the following resources:

  • The syllabus in e-book format;
  • Online training videos and demos;
  • An online library of worked-out exercises and NLP procedures;
  • One individual coaching session, to be arranged with one of the trainers/coaches.

  Thanks to these online resources, you can start your NLP Practitioner training immediately. You learn at your own pace and are supported by our NLP trainers. The 'live' training sessions are mainly focused on interaction and learning to apply the NLP techniques in practice.

  Planning

  The planning of the training sessions is done in mutual agreement so that it best fits the agendas of the participants. Therefore, the number of places is limited.

  The next groups will start on the dates below.

  Trainers

  Steff Vanhaverbeke
  Certified Trainer, Coach & Facilitator
  As a certified trainer, coach and facilitator, Steff Vanhaverbeke guides people and teams to make them work together more effectively.
  Koen Callaerts
  Certified Trainer & Coach
  As a personal efficiency trainer and coach, Koen supports executives and employees to achieve desired outcomes.
  Hans Demeyer
  Motivation & Inspiration
  As a Motivational Speaker, Hans gives speeches that motivate and inspire your people. As an Inspirational Coach, he supports you in getting your stories right yourself.
  Karl Mortier
  Visueel verhalenverteller
  Visueel Verhalenverteller - Hybrid Environments - Visual Problemsolver - Visual Facilitator Trainer Coach - Mensen in interactie visueel laten samenwerken om doelgerichte verandering mogelijk te maken.
  Target audiences
  Coaches
  Consultants
  Facilitators
  Iedereen
  Managers
  Entrepreneurs
  Teamleaders
  Trainers
  Self-employed
  Start date(s)
  Date(s)
  Time open
  08:30
  Time start
  09:00
  Time end
  17:00
  Duration
  8h.
  Program languages
  Dutch
  English
  Organised by
  Location

  The Happiness Farm
  Mosseveldstraat 34a
  9220 Overmere
  Belgium

  Price (excl. VAT)
  €1450.00
  Price (incl. VAT)
  €1755.00
  Registration NLP Practitioner Flex

  Thank you for registering for: NLP Practitioner Flex