Image
ubeon-background-gradient-1920x1080.svg
Webpagina
Deze verkoopvoorwaarden gelden voor online verkopen via ubeon.be
Webpagina
De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elk bezoek van deze website. Eigendom en wijziging Website

De Website www.ubeon.com (hierna “de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van UBEON BELGIUM CVBA met maatschappelijk zetel te Roosbloemstraat 1/1, 9860 Oosterzele, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0846.618.968 (hierna: ‘UBEON’).

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich richten aan klantenservice onder het nummer:+32 9 324 16 16, of per e-mail onder het volgende adres: info@ubeon.com.

UBEON behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen. Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website (incl. doch niet beperkt tot de loutere internetbezoeker, klant, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website, incl. van de aangeboden producten en diensten, volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle bestanddelen van de Website (incl. doch niet beperkt tot teksten, logo's, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan UBEON of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar de van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), mogen worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van UBEON.

Aansprakelijkheid

UBEON waakt erover zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door UBEON zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. UBEON is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

UBEON is evenmin verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of eender welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie.

UBEON is niet verantwoordelijk voor links naar Websites die door anderen worden beheerd. UBEON kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Voor de realisatie van de Website doet UBEON zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. UBEON kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen op de Website. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden noch enige informatie op de Website dient te worden geïnterpreteerd als een bedoeling om een contract of overeenkomst van welke aard dan ook tussen UBEON en enige gebruiker van deze Website te doen ontstaan.

Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt UBEON zich het recht voor haar privacybeleid op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt UBEON de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacy Policy.

Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door UBEON van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het ondernemen van enige actie ten aanzien van een bezoeker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een bezoeker.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden opgesteld, zijn te interpreteren en worden beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
Webpagina
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij de het reserveren van zalen van ons business- en opleidingscentrum 'De Oosterhoeve'. Toepasselijkheid

Het huisreglement is van toepassing op het pand (Oosterhoeve) gelegen te Geraardsbergsesteenweg 147, 9860 Oosterzele, eigendom van The Cedar Fund C.V.B.A. en uitgebaat door UBEON BELGIUM C.V.B.A.

De Oosterhoeve wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat het volledige gebouw of delen ervan met de daarbij horende infrastructuur, evenals de organisatie.

De Oosterhoeve is geen publiek toegankelijk gebouw.

Het betreken van de Oosterhoeve impliceert dat iedere bezoeker, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven.

Het Reglement is naleesbaar aan de ingang van het gebouw en op de website.

Reservatie

Bij boeking geldt een optie gedurende 7 dagen, binnen deze periode moet de boekingsfactuur betaald worden.

De boeking van de zaal is pas definitief na betaling van de factuur (onder voorbehoud).

Annulatie:

2 maanden vooraf: De betaling wordt gecrediteerd, na aftrek van €25,- administratiekost.
30-60 dagen vooraf: De betaling wordt 50% gecrediteerd.
< 30 dagen vooraf: De betaling wordt niet gecrediteerd.*
(*) Niet van toepassing op Last Minute reservaties!

Na afloop van het event is het toegelaten om de ‘Foyer’ (ontvangstruimte) 1 uur gratis te gebruiken om nog even te netwerken. Dit moet bij reservatie vermeld worden.
Wil je na afloop toch nog graag iets drinken of eten, dan kan dat in de ‘Foyer’ mits een toeslag van €75 / 2uur.

Toegang

Iedere bezoeker die zich aanmeldt in de Oosterhoeve moet in het bezit zijn van een uitnodiging, reservatie of moet anderzijds gerechtigd zijn om het pand te betreden.

Iedere bezoeker die geen workshop of opleiding komt bijwonen en beroepsmatig de Oosterhoeve betreedt, meldt zich aan bij het onthaal.

Iedere bezoeker dient zich als een respectabel individu te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan UBEON zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle schade met inbegrip van gevolgschade.

UBEON behoudt zich het recht voor de toegang tot de Oosterhoeve te verbieden aan personen die kennelijk onder invloed van alcohol, drugs, of enig ander opwekkend middel, die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren en provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede of racistische opmerkingen, die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel UBEON zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten, of die in het algemeen één of meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven.

UBEON behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit de Oosterhoeve te laten verwijderen.

Indien UBEON om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de Oosterhoeve weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit de Oosterhoeve laat verwijderen, is UBEON niet gehouden eventuele inschrijvingsgeld of reservatie terug te betalen.

Hetzij uitdrukkelijke toestemming van UBEON is het verboden de volgende voorwerken in de Oosterhoeve binnen te brengen of binnen te laten brengen:

drugs en/of opwekkende/verdovende middelen
projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen
opnamemateriaal
elk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp die de veiligheid van bezoekers in gevaar kan brengen en/of schade kan toebrengen aan goederen of materiaal
UBEON en/of haar aangestelde of derden kunnen gelast worden om afgifte van dergelijke producten/voorwerpen te verzoeken. De toegang tot de Oosterhoeve wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet.

UBEON sluit de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit. UBEON zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de aan haar toevertrouwde voorwerpen.

Behoudens toestemming van UBEON worden dieren niet toegelaten in de Oosterhoeve.

Elke persoon die binnenkort in de Oosterhoeve kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden gebeurt met het oog op handhaving en naleving van de veiligheid in de Oosterhoeve.

Business- en opleidingscentrum

In het gebouw is het ten strengste verboden:

te roken;
schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan UBEON;
zich te bevinden in die niet toegankelijke gedeelten van het gebouw;
hinder te veroorzaken;
orde te verstoren in en rond het gebouw;
Woonhuis

De aanpalende woning, gelegen te Geraardsbergsesteenweg 145, is een privéwoning en derhalve niet toegankelijk voor het publiek.

Ook de tuin achteraan de woning is niet toegankelijk.

Om de privacy van de bewoners van deze woning te respecteren verzoeken we om niet voor de deuren en ramen aan de binnenkoer te gaan staan.

Om de nachtrust van de bewoners van deze woning te respecteren verzoeken we om tussen 20 uur en 8 uur geen lawaai te maken op de binnenkoer.

Parkeren

Bezoekers kunnen vrij parkeren op de daartoe voorziene parkeerstroken langs de Geraardsbergsesteenweg.

Indien bezoekers hun wagen plaatsen op het parkeerterrein achteraan het gebouw (3 beschikbare plaatsen), worden de bestuurders verzocht hun voertuig op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij worden verzocht hun wagen zorgvuldig af te sluiten en erop toe te zien geen waardevolle spullen achter te laten. UBEON  is niet verantwoordelijk voor enige vorm van diefstal en/of beschadiging of lichamelijk letsel.

Het is niet toegestaan om de voertuigen te parkeren op de oprit van de aanpalende privéwoning, of op de binnenkoer.

Indien er meer dan 10 bezoekers verwacht worden kunnen wij op vraag van de organisator de houtweide, gelegen in de Roosbloemstraat, reserveren. Dit is een verharde weide waarop een 20-tal voertuigen terecht kunnen.

Veiligheid

Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt UBEON zich het recht voor om:

de opleidingen of vergaderingen te onderbreken of stop te zetten;
de Oosterhoeve gedeeltelijk om volledig te ontruimen
bezoekers die zich niet aan het Reglement houden uit de Oosterhoeve te verwijderen.
In deze gevallen kan het inschrijvingsgeld of huurgeld niet teruggevorderd worden.

UBEON raadt de bezoeker aan om bij het betreden van de Oosterhoeve in het algemeen en de zaal in het bijzonder, te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheid signalisaties.

UBEON kan ik geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. UBEON kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelde of uitvoeringsagenten.

UBEON behoudt zich het recht voor om conform de geldende wetgeving camerabewaking uit te oefenen.

Organisatoren en huurders worden verzocht om het pand volledig af te sluiten, de poort dicht te doen en het alarm te activeren wanneer zij als laatsten de Oosterhoeve verlaten.

Eten en drinken

Het is niet toegestaan om op het terrein voedingswaren te verkopen.

UBEON kan op vraag van de organisator catering voorzien. Catering moet minstens één week op voorhand doorgegeven worden.
De bestelling kan niet meer gewijzigd worden binnen de 4 werkdagen voor de boeking. Verschillen tussen de oorspronkelijk gefactureerde bestelling en de uiteindelijke bestelling worden binnen de 7 werkdagen na het event gefactureerd of gecrediteerd.

Uitgebreide catering (zelfbediening) is enkel mogelijk voor een maximum van 30 personen.
Je kan hiervoor gebruik maken van onze cateraar of je kan ook alles zelf regelen met een cateraar naar keuze.

Opgelet: dit kan enkel op voorwaarde dat jouw cateraar instaat voor de presentatie en de volledige opruim achteraf.

Koffie, thee en water zijn volledig gratis en zelfbediening.

Tenzij uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan om eten en drinken (behalve water) mee te nemen in de vergaderzalen.

Orde en netheid

Bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor de orde en netheid in de door hen gebruikte ruimtes.

Organisatoren en huurders van de ruimtes worden verzocht om de gehuurde ruimte na afloop proper achter te laten voor de volgende bezoeker.

Vuile borden, glazen en bestek horen in de keuken in de vaatwasser.

Om hygiënische redenen vragen wij om etensresten in de vuilbak in de keuken te deponeren. Er moet niet gesorteerd worden.

Aanpasbaarheid

UBEON behoudt zicht het recht voor deze bepalingen te allen tijde aan te passen.
Webpagina
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij offerte aanvraag en/of toekennen van een opdracht. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitdrukkelijk, wederzijds aanvaarde overeenkomsten tussen een opdrachtgever, en UBEON BELGIUM C.V.B.A., Roosbloemstraat 1/1, 9860 Oosterzele (verder UBEON).

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat documenten die via het web, e-mail of per fax tussen elkaar worden uitgewisseld, dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een originele documenten.

Geldigheid verkoopsvoorwaarden - offertes

Deze verkoopsvoorwaarden worden aan iedere mogelijke opdrachtgever bij offerte bezorgd. Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Andersluidende voorwaarden, o.a. eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk door UBEON werden aanvaard. Zelfs in dat geval blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van UBEON onverminderd van kracht.

De door UBEON opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en, tenzij specifiek anders bepaald, dertig kalenderdagen geldig.

De verkoop komt enkel tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door UBEON.

Inspanningsverbintenis

Iedere opdracht waartoe UBEON zich verbindt is steeds een zuivere inspanningsverbintenis. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle belangrijke informatie en het eventueel ter beschikking stellen van medewerkers en/of passende infrastructuur.

UBEON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet in rekening brengen van bepaalde informatie, haar niet uitdrukkelijk meegedeeld, en het al dan niet behalen van bepaalde bedrijfsresultaten door de opdrachtgever.

Personeel

Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. Overtreding hiervan zal een schadevergoeding met zich meebrengen gelijk aan de totale waarde van opdrachten tussen partijen gedurende de laatste 12 maanden sinds de laatste opdracht.

Betalingsvoorwaarden - retentierecht

Alle facturen van UBEON zijn contant betaalbaar per overschrijving, tenzij anders schriftelijk vastgelegd. Niet-tijdige betaling geeft UBEON het recht verdere leveringen of diensten te staken, zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Tot aan de betaling blijven de diensten/goederen eigendom van UBEON, die deze kan onder zich houden of terugvorderen.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldag kan voor elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente worden geëist, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent. Een bijkomende schadevergoeding kan worden gevraagd bij gerechtelijke inning gelijk aan 10% met een minimum van 100 euro.

Voortijdige beëindiging van de opdracht

In geval van overmacht, of het zich voordoen van een niet redelijk te voorziene gebeurtenis, kunnen partijen een opdracht vroegtijdig beëindigen. Dit dient onmiddellijk gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt met bewijs van de situatie waarop men zich beroept. Dergelijke situaties ontheffen partijen van iedere aansprakelijkheid.

UBEON behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, opschorting van betaling, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke onaangekondigde wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever, zonder dat deze recht heeft op enige schadevergoeding.

Indien om andere redenen dan deze hierboven aangehaald tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door de opdrachtgever, heeft UBEON recht op schadevergoeding die nader wordt bepaald in de specifieke voorwaarden bij iedere opdracht gevoegd.

UBEON behoudt in ieder geval van voortijdige beëindiging altijd aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Planning en oplevering

Tijdsindicaties worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. UBEON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel overschrijden van dergelijke termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

UBEON is niet aansprakelijk voor enige schade die geleverde diensten/producten kunnen oplopen eenmaal zij door UBEON zijn afgeleverd of verzonden. UBEON is niet gehouden tot bewaring van enige kopie van deze producten en/of diensten.

UBEON Is niet aansprakelijk voor eigen interpretatie of verwerking van diensten/producten door de opdrachtgever.

Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product die door UBEON en/of door een bij UBEON aangesloten auteur of expert zijn ontwikkeld blijven de exclusieve eigendom van UBEON en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s) of expert(s).

De opdrachtgever krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opleiding zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van UBEON nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

UBEON is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. UBEON zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Subsidies

Wanneer de opdrachtgever beroep doet op subsidiemaatregelen en de subsidiegelden in ontvangst neemt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opdracht, neemt de opdrachtgever de exclusieve verantwoordelijkheid op zich m.b.t. de juistheid van de informatie die verstrekt wordt aan de subsidiegever.

In geval dat er onregelmatigheden in hoofde van de opdrachtgever ontstaan en UBEON daardoor haar factuursaldo niet (volledig) ontvangt of de subsidie dient terug te betalen aan de subsidiegever, dan heeft UBEON het recht om het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in haar geheel van de opdrachtgever terug te vorderen, verhoogd met 25% schadevergoeding.

Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan UBEON, op bovenstaand adres.

Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde diensten/producten op welke wijze dan ook in gebruik neemt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de volledige levering. Gebreken aan een deel van de geleverde diensten/producten geven niet het recht de hele levering af te keuren.

UBEON is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever.

Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil, zal UBEON steeds al het mogelijke doen om tot een regeling te komen. Indien dit niet lukt zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Overige

Het niet toepassen door UBEON van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden kan door de opdrachtgever niet als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden. Het niet geldig verklaren van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden brengt niet met zich mee dat de andere voorwaarden niet van toepassing kunnen zijn.
Webpagina
Overzicht van toepasselijke juridische bepalingen. Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website, online verkoop, offerte aanvraag, booking en lidmaatschap.

Algemene gebruiksvoorwaarden website
Privacybeleid
Verkoopvoorwaarden bij online verkoop
Verkoopvoorwaarden bij offerte (aanvraag)
Verkoopvoorwaarden bij booking (Oosterhoeve)
Specifieke juridische vragen of klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan:

UBEON BELGIUM C.V.B.A.

Roosbloemstraat 1/1 9860 Oosterzele België

Of maak gebruik van ons online contactformulier.
Webpagina
Ons privacybeleid conformeert zich naar alle toepasselijke wet- en regelgeving. UBEON BELGIUM C.V.B.A., ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0846.618.968, gevestigd te Roosbloemstraat 1/1, 9860 Oosterzele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. UBEON BELGIUM C.V.B.A. beheert volgende merken en namen, waarvoor dezelfde regels gelden: ubeon, Breinpiraten, Marsmannen.

Contactgegevens

UBEON BELGIUM C.V.B.A. Roosbloemstraat 1/1 9860 Oosterzele België Tel.: 09 324 16 16 E-mail: info@ubeon.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

UBEON BELGIUM C.V.B.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

UBEON BELGIUM C.V.B.A. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UBEON BELGIUM C.V.B.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van de overeenkomst tussen u en ons
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om diensten bij u en voor u af te leveren
UBEON BELGIUM C.V.B.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
Geautomatiseerde besluitvorming

UBEON BELGIUM C.V.B.A. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UBEON BELGIUM C.V.B.A.) tussen zit. UBEON BELGIUM C.V.B.A. gebruikt enkel computerprogramma's of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UBEON BELGIUM C.V.B.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

UBEON BELGIUM C.V.B.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UBEON BELGIUM C.V.B.A.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UBEON BELGIUM C.V.B.A.  gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UBEON BELGIUM C.V.B.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UBEON BELGIUM C.V.B.A.  waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ubeon.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. UBEON BELGIUM C.V.B.A.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.:  +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be